آمار نمونه

نمونه های جانوری موجود در بانک ژن: 1757 
نمونه های گیاهی موجود در بانک ژن : 100