گروه ژنتيك

آمار نمونه

1395/7/14 چهارشنبه
نمونه های جانوری موجود در بانک ژن: 1757 
نمونه های گیاهی موجود در بانک ژن : 100