1389/8/22 شنبه

جهت برقراری ارتباط با
دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی
 آدرسضلع شمالی بزرگراه شهیدحکیم ،بین شیخ فضل ا... و یادگار امام ، پارک طبیعت پردیسان ، معاونت  محیط  طبیعی ، بلوک C   

 
شماره تلفن :   42781894                       شماره تلفکس 88233217 : 

آدرس پستي : mmttiran.doe.ir

  جهت برقراری ارتباط با کارگاه تاکسیدرمی 
  شماره تلفن:42781004