1395/8/10 دوشنبه شرح وظایف دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی

1
. انجام مطالعات و پژوهش در زمینه جمع آوری، شناسایی و رده بندی، تبارشناسی، جغرافیای زیستی، بوم شناسی و زیست شناسی گونه های گیاهی، جانوری و دیرینه شناسی در سطح محیط های طبیعی و آزمایشگاهی
2. ایجاد، تکمیل و نگهداری مجموعه های مرجع گیاهی، جانوری و دیرینه شناسی کشور (فسیل های جانوری، گیاهی و نمونه های سنگ و کانی) با تأکید بر مناطق تحت مدیریت سازمان
3. ایجاد و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مجموعه های مرجع دفتر
4. شناسایی و بررسی زیستگاهها و رویشگاههای طبیعی و منحصر بفرد
5. همکاری علمی و فنی در زمینه تأسیس و تکمیل نمایشگاههای تاریخ طبیعی کشور و اقدامات جهت ایجاد غرفه های جدید و نمایشگاهها با همکاری واحدهای مربوطه
6. فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم جهت بازدید عموم از موزه تنوع زیستی و نمایشگاهها
7. انجام اقدامات لازم در زمینه پوست آرایی، پوست پیرایی (تاکسیدرمی)، دیوراماسازی و طراحی محیط و پانل سازی، همچنین اقدام در زمینه بازسازی و مدل سازی از گیاهان وحشی
8. انجام امور مربوط به قالب گیری و مدل سازی از نمونه های با ارزش
9. نظارت و هماهنگی در زمینه فعالیتهای بانک ژن مرکزی و  بانک های ژن تابعه
10. مطالعه و نظارت بر عوامل تهدید و فرسایش ژنتیکی گونه های گیاهی، جانوری و میکروارگانیسم کشور
11. نظارت و مطالعه اثرات موجودات و محصولات ترا ریخته بر تنوع زیستی و ژنتیکی گونه های گیاهی، جانوری و میکروارگانیسم بومی کشور
12.
نظارت و مطالعه و نگهداری طولانی مدت نمونه های بیولوژیک (DNA، بافت، بذر، سویه، سلول، جنین و ارگان و ...) در شرایط فراسرد و احیاء و حفاظت گونه های گیاهی، جانوری و میکروارگانیسم بومی کشور

13. تشخیص مولکولی قضایی در تخلفات قانونی از قبیل ورود و خروج و شکار غیر قانونی گونه های گیاهی، جانوری و  میکروارگانیسم بومی کشور
14. بررسی بومی شناسی و فیلوژنی گونه های فسیلی
15. بررسی پالئواکولوژی محیط های فسیلی و ارتباط با محیط زیست امروزی
16. انجام امور مربوط به اجرای تعهدات بین المللی کشور در زمینه کنوانسیون تنوع زیستی (دبیرخانه ملی تنوع زیستی)، قانون ایمنی زیستی (دبیرخانه ایمنی زیستی) و پروتکل های ناگویا و کارتاهینا
17. انجام امور مربوط به کارگروه غار شناسی کشور (دبیرخانه کارگروه غارشناسی)