گروه موزه

1395/8/11 سه‌شنبه

دانستنیها

1395/8/23 یکشنبه

آمار نمونه

1395/8/11 سه‌شنبه
تعداد نمونه پستانداران : 556
تعداد پنل پستانداران در مخزن : 160
تعداد نمونه پرندگان : 420
تعداد نمونه آبزیان : 65
تعداد نمونه خزندگان : 22
تعداد نمونه بندپایان : 1000
تعداد نمونه فسیل : 168
تعداد نمونه سنگ و کانی : 61
تعداد نمونه گیاهان : 101