گروه جانوری

آمار نمونه

1395/7/14 چهارشنبه
تعداد  نمونه های موجود  در گروه: 29661
رکورد های ثبت شده در بانک اطلاعاتی: 13121
تعداد  نمونه های شناسایی شده موجود : 24222