گروه زمين شناسي

آمار نمونه

1395/7/12 دوشنبه
آمار فسیلهای موجود در گروه : 12800
آمار نمونه های سنگ و کانی : 6000