گروه گياهي

آمار نمونه ها

1395/7/14 چهارشنبه
آمار نمونه های موجود در هرباريوم : 40000
ركوردهاي ثبت شده بانك اطلاعاتي: 13240
تعداد نمونه هاي شناسايي شده: 16800