آمار نمونه ها

آمار نمونه های موجود در هرباريوم : 40000
ركوردهاي ثبت شده بانك اطلاعاتي: 13240
تعداد نمونه هاي شناسايي شده: 15500