1395/8/22 شنبه

•تدوین شرح خدمات پروژه ” مطالعه سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری نمونه های رستنیهای مناطق تحت مدیریت سازمان“  در سطح ملی
• تدوین شرح خدمات ”تهیه اطلس گیاهان مناطق“  در سطح ملی
• انجام موفقیت آمیز کشت بافت گیاه در معرض خطر انقراض گون گچی
• مطالعه و بررسی واریته در معرض خطر انقراض Ferula persica var.latisecta 
•انجام موفقیت آمیز بررسی خواب بذر گیاه در معرض خطر انقراض کمای ایرانی و کاشت بذور آن تا مرحله گلدانی
• هماهنگی، نظارت و پیگیری 12 پروژه مطالعه سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری نمونه های رستنیها در مناطق ارومیه، نایبندان، بوجاق، دنا، لشگردر، تندوره، لار ، البرز مرکزی ، قمیشلو ، سبزکوه ، صوفیکم و بمو
•بررسی و مطالعه رویشگاههای گچی مهم در کشور و گیاهان انحصاری این مناطق
• تهیه سند ملی گروه گیاهی سازمان حفاظت محیط زیست کشور
• تدوین اولویتهای پژوهشی گیاهی در زمینه محیط زیست
•تهیه نقشه نماد های گیاهی استان ها
•بررسی اکولوژیکی و سیستماتیکی  گونه های گیاهی در معرض خطر انقراض و انحصاری روشن بال خراسانی و آلمه ای
•استاندارد سازی ، ساماندهی و طبقه بندی نمونه های موجود در هرباریوم
•پیگیری امور مربوط به حضور گیاهان مهاجم و آفات و بیماریهای گیاهی موجود در کشور
•اجرای پروژه های شناسایی تکمیلی نمونه های گیاهی موجود در هرباریوم
• بررسی و ارزیابی طرح ها، گزارشها و مقالات ارجاعی تخصصی
•بررسی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص اخذ مجوز نمونه برداری از مناطق تحت مدیریت ، ورود و خروج نمونه های رستنیها به/ از کشور