1395/7/12 دوشنبه
فعالیت تحقیقاتی  انجام شده توسط گروه  :
 • پی جویی ،استخراج ، فرآوری و فسیل های مهره دار لرستان ( فاز 1 تا 4)
 • مطالعه و شناسایی فسیلهای شکم پای موجود در بخش
 • مطالعه فسیلهای استخراج شده از سایتهای فسیلی دره گرگ ( 1،9)، روحانیون، ورزقان ، عظیم،کرج آباد
 • استخراج فسیلهای مهره دار مراغه
 • جمع آوری  وشناسایی فسیل های بی مهره استان مرکزی
 • مطالعه  و پی جویی آثار فسیلهای دایناسورها بیرجند (فاز اول)
 • مطالعه فسیلهای آمونیت  سازند دلیچای در جنوب مراغه
 • بیومتری فسیل جمجمه نهنگ چابهار
 • استخراج فسیلهای مهره دار سایت 13آبان
 • مطالعه چینه شناسی و پالئومغناطیس سازند مراغه
 • پی جویی ،استخراج ، فرآوری و مطالعه فسیل های مهره داربیله سوار اردبیل
 • بررسی تنه های فسیل درختان، مشگین شهر

فعالیت های تحقیقاتی در حال انجام:
 
 • مطالعه  فسیلهای گاوهای دریایی ایران مرکزی و زاگرس 
 • مطالعه و پی جویی آثار فسیلهای دایناسورها کرمان
 • استخراج فسیلهای دره گرگ
 • استخراج و مطالعه فسیل  جمجمه نهنگ چابهار
 • تكميل استخراج و مطالعه  فسیل های مهره دار لرستان 
 • جمع آوری و مطالعه  نمونه های سنگ و کانی سراسر ایران