معرفی
1395/8/8 شنبه
 


 مدیر دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی


نام و نام خانوادگی:  محمد مدادی

ميزان تحصيلات: دكتراي چينه شناسي و فسيل شناسي 
      

پست الکترونیک: mohamadmedadi@yahoo.com

تلفن تماس : 42781883


 معاون دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی   :  فرحناز آذين

متصدی امور دفتری و بایگانی دفتر   :  توحيد خدابخشي

مسئول طرح و برنامه   :  زهره آذین کیا


کارشناس :   سارا حسن پور                                       sara.hassanpour62@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
گروه جانوری


رئیس گروه مهدي مصطفوي

کارشناسان گروه جانوری

نام و نام خانوادگی: معصومه محمدزاده

نام و نام خانوادگی: علیرضا نادری                                                  a2naderi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:منصوره سادات حسینی 

نام و نام خانوادگی: علي كاوه فيروز


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
گروه گیاهی

رئیس گروه : مریم مغانلو                                                    m_moghanloo@yahoo.com

کارشناسان گروه گیاهی

نام و نام خانوادگی: محمدجواد احمدی                                  a2ahmadi2002@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: فاطمه حيدري                                        fateme.hidary@yahoo.com


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
گروه زمين شناسي


رئیس گروهمعصومه غفاری شهید                              
MasoomehGhaffari@yahoo.com

کارشناسان گروه زمين شناسي

نام و نام خانوادگی: افسانه حسینی                                     hoseiniafsaneh@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: آنا اسماعیلی                                             anaesmaili61@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: طاهره جوربنیان

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 گروه ژنتيك


رئیس گروه : لیلا عزالدین لو                                                  l_ezeddinloo@yahoo.com
 
کارشناسان گروه ژنتيك

نام و نام خانوادگی:راضیه محمدی                                    mohamadmedai@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:منا سمیعی                                             samiei.mona@yahoo.com

نام و نام خانوادگی :منصور عدالت ثمین

نام و نام خانوادگی :مهدی طرح ساز

نام و نام خانوادگي‌: ميثم بسطامي

نام و نام خانوادگي‌: فهيمه حيدري

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه موزه تاریخ طبیعی 


رئيس گروه موزه و نمايشگاه هاي تاريخ طبيعي: محمد علی حیدری

سرپرست موزه تنوع زيستيرضا تكاور صياد


کارشناسان گروه موزه تاریخ طبیعی:

محمد ابراهيم حافظ قرآن


نام و نام خانوادگی: علی درخشنده

نام و نام خانوادگي : يدا..الوند