معرفی
1395/8/8 شنبه


 
مدیر دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مدادی
ميزان تحصيلات: دكتري چينه شناسي و فسيل شناسي

پست الکترونیک: mohamadmedadi@yahoo.com
تلفن تماس : 42781883

**********
 معاون دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی

نام و نام خانوادگی: فرحناز آذين

**********

متصدی امور دفتری و بایگانی دفتر  

  نام و نام خانوادگی: طوطی خان بابایی
پست الکترونیکی: touti_kh@yahoo.com

*******

مسئول طرح و برنامه
نام و نام خانوادگی: زهره آذین کیاگروه جانوری

رئیس گروه

نام و نام خانوادگی: فرحناز آذین
پست الکترونیکی:F_azin@yahoo.com

کارشناسان گروه جانوری

نام و نام خانوادگی: معصومه محمدزاده

**********
نام و نام خانوادگی: علیرضا نادری
پست الکترونیکی: a2naderi@yahoo.com

**********
نام و نام خانوادگی:منصوره سادات حسینی 
**********

نام و نام خانوادگی: علي كاوه فيروز


گروه گیاهی

رئیس گروه

نام و نام خانوادگی: مریم مغانلو
پست الکترونیکی:m_moghanloo@yahoo.com

کارشناسان گروه گیاهی

نام و نام خانوادگی: محمدجواد احمدی
پست الکترونیکی: a2ahmadi2002@yahoo.com

**********

نام و نام خانوادگی: سارا حسن پور

پست الكترونيك: پست الکترونیکی: sara.hassanpour62@gmail.com

*************

نام و نام خانوادگی: فاطمه حيدري
پست الکترونیکی:fateme.hidary@yahoo.com


گروه دیرینه شناسی

رئیس گروه

نام و نام خانوادگی: زهرا اورک
پست الکترونیکی: orakzahra@yahoo.com

کارشناسان گروه دیرینه شناسی


نام و نام خانوادگی: افسانه حسینی
پست الکترونیکی:
hoseiniafsaneh@yahoo.com
**********
نام و نام خانوادگی :معصومه غفاری شهید
پست الکترونیک :MasoomehGhaffari@yahoo.com
**********

نام و نام خانوادگی: آنا اسماعیلی
پست الکترونیکی:
anaesmaili61@yahoo.com
**********
نام و نام خانوادگی: طاهره جوربنیان

 
 
گروه زیست فناوری

رئیس گروه
نام و نام خانوادگی: لیلا عزالدین لو
پست الکترونیکی: l_ezeddinloo@yahoo.com
 
کارشناسان گروه زیست فناوری

نام و نام خانوادگی:راضیه محمدی
پست الکترونیکی:mohamadmedai@yahoo.com
 **********
نام و نام خانوادگی:منا سمیعی
پست الکترونیکی: samiei.mona@yahoo.com
***********
نام و نام خانوادگی :منصور عدالت ثمین
**********
نام و نام خانوادگی :مهدی طرح ساز

**********
نام و نام خانوادگي‌: ميثم بسطامي
نام و نام خانوادگي‌: فاطمه حيدريگروه موزه تاریخ طبیعی

رییس گروه 
نام و نام خانوادگی: فرهاد صادقی راد


*******

کارشناسان گروه موزه تاریخ طبیعی:

نام و نام خانوادگی: محمد علی حیدری(مسِول کارگاه تاکسیدرمی)
نام و نام خانوادگی: یدالله الوند
نام و نام خانوادگی: علی کاوه فیروز

**********

مسئول موزه تنوع زیستی:
نام و نام خانوادگی: رضا تکاورصیاد
**********

کارشناسان موزه تنوع زیستی:

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم حافظ قرآن

نام و نام خانوادگی: علی درخشنده


*******
کارشناس مسئول موزه

نام و نام خانوادگی:حسن یار محمدیان
پست الکترونیکی: Calopteryx90@yahoo.com