1395/8/22 شنبه
 • کشت بافت گونه های در معرض انقراض شامل سوسن چلچراغ ، زوفایی، پونه بینالودی، اسپندی
 •  استخراج DNA   گونه های گیاهی سرخدار، روشن بال ، گون گچی
 • القای کالوس دهی در گیاه گل گندم گچ دوست(Centurea lachnopus)
 • بررسی تنوع ژنتیکی گونه های آهو، پلنگ، هوبره، جبیر، قوچ و میش
 • بهینه سازی روش های جداسازی کشت و ذخیره سازی سلول جانوری
 • انجام موفقیت آمیز فرایند کشت  و ذخیره سازی سلول های خرگوش صحرایی و آهوی ایرانی
 • نگارش و ثبت ژنتیکی شیر در بانک ژن ( NCBI Gen Bank)
 •  تعیین عدد کروموزومی چند گونه از قبیل پلنگ، یوزپلنگ، مرال، گرگ، روباه
 • مطالعه کاریوتایپ پلنگ (panthera pardus)
 • مطالعه و بررسی تنوع ژنتیکی و جایگاه رده بندی جمعیت آهوی ایرانی غرب زاگرس با استفاده از روش های ریخت شناسی و مولکولی
 • مطالعه و بررسی تنوع ژنتیکی آهوی ایرانی فلات مرکزی ایران با استفاده از جایگاه سیتوکروم b
 • مطالعه و بررسی تنوع ژنتیکی گوزن زرد ایرانی با استفاده از mtDNA  جایگاه سیتوکروم b
 • بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‏های کل و بز کشور با استفاده از جایگاه‏های ریزماهواره
 • بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‏‏های یوزپلنگ آسیایی (venaticus Acinonyx  jubatus) با استفاده از آنالیز ژن‏های nDNA و mtDNA
 • بررسی گونه های مشکوک ارسالی از استانها جهت ارائه به مراجع قضایی