1395/8/22 شنبه
 • تالیف و چاپ بیش از  30 عنوان کتاب و مقاله درمنابع و  مجلات معتبر داخلی وخارجی  در طی 10 سال گذشته
 • در راستای ایجاد و تکمیل مجموعه های مرجع نمونه های جانوری وارائه برنامه حفاظت،احیای گونه ها و تکمیل بانک اطلاعاتی اجزای تنوع زیستی کشور برنامه های تحقیقاتی از جمله موارد ذیل درگروه در دست پیگیری می باشد .
 • مطالعه ، جمع آوری و شناسایی مهره داران ایران جهت نگهداری در آرشیو علمی گروه شامل : خزندگان ، دوزیستان و ماهیان و بی مهره های کشور
 • شناسائی و رده بندی مولکولی پرندگان ایران بر اساس روش بارکد مولکولیBarcoding  DNA
 • ارزیابی وضعیت تاکسونومیکی خزندگان ایران بااستفاده از رویکرد رمزگذاری DNA
 • مطالعه تنوع زیستی جمعیت های گونه های اندمیک ماهیان ایران بارویکرد ریخت شناسی و ژنتیک ( بارکدینگ )
 • مطالعه تنوع گونه ای لوچ ماهیان جنس Oxynemacheilus ایران با استفاده از ژن COI 
 • مطالعه ایکتیوفون ماهیان حوضه رودخانه ارس در بخش های ایرانی و ترکی
 • بررسی راسته عنکبوتهای البرز و شناسایی و تکمیل آرشیو نمونه های این گروه از بی مهرگان
 • تهیه چک لیست دوکفه ای های ایران
 • مطالعه فون و جمع آوری نمونه در پارک ملی توران
 • مطالعه فون و جمع آوری نمونه در منطقه حفاظت شده ارسباران
 • مطالعه فون و جمع آوری نمونه در منطقه حفاظت شده انگوران
 • بررسی تنوع ژنتیکی سگ ماهیان جویباری بزرگ جثه و بومی در معرض تهدید جنس Paracobitis استان سیستان و بلوچستان
 • شناسایی نمونه های نرمتن موجود در مخزن علمی دفترموزه تاریخ طبیعی و ذخائرژنتیکی
 • بازبینی نمونه های خانواده های Cobitidae و  Nemacheilidae