اخبار دفتر

مدیر کل جدید دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایرژنتیکی منصوب شد طی حکمی از طرف دکترعیسی کلانتری معاون رییس جمهور و ریاست سازمان محیط زیست، در جلسه ای با حضور مهندس ظهرابی معاونت محیط طبیعی، دکتر محمد مدادی به سمت مدیر کل جدید دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایرژنتیکی منصوب شد
بيشتر