اخبار دفتر

دستورالعمل حفاظت و بهره برداری از ذخایر دیرینه شناسی کشور تدوین می شود مدیر کل موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی به مناسبت روز ملی فسیل شناسی (سوم آبان) گفت: فسیل ها آثار باقیمانده از حیات در دوران های مختلف زمین شناسی هستند که واجد ارزش های علمی، تحقیقاتی، ژئوتوریسم و حتی اقتصادی هستند که جزء سرمایه و آثار طبیعی کشور محسوب شده و در بسیاری از کشورهای مشمول مقررات و ضوابط خاصی به ویژه برای استخراج، خرید و فروش و خروج از کشور هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، محمد مدادی در این باره گفت: در کشور ما نیز بنا به تنوع زمین شناختی و وجود لایه ها و سازندهای دوران های مختلف از پرکامبرین تا عهد حاضر، مجموعه غنی از فسیل های دوره های مختلف زمین شناسی متشکل از مهره داران، بی مهرگان، گیاهان، آثار فسیل و میکرو فسیل ها وجود دارد. 
    
 وی با اشاره به این که متأسفانه در حفاظت و بهره برداری از ذخایر ارزشمند دیرینه شناسی مواجه با خلأ قانونی و مدیریتی هستیم، افزود: اگر چه فصل هفتم آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مواردی را در ارتباط با تشویق کاشفین فسیل ها و صدور فسیل از کشور پیش بینی شده است و دستگاههای دولتی را موظف به همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ و جمع آوری فسیل های ارزشمند کرده با این حال به دلیل عدم وجود دستورالعمل های شفاف تا کنون این امر محقق نشده است. البته دستورالعمل داخلی سازمان در ارتباط با مقررات صدور فسیل ها از کشور در سال 66 تهیه شده است که آن هم به دلیل عدم پشتوانه قانونی قابلیت اجرایی برای سایر دستگاهها نداشته است. 

مدادی با بیان اینکه متاسفانه در سالیان گذشته محدودیت های غیر ضروری در حوزه مطالعات دیرینه شناسی مهره داران به بهانه حفاظت از آنها اعمال شده است تصریح کرد: قطعا این رویکرد تغییر خواهد یافت و درهای موزه ملی تاریخ طبیعی و مناطق فسیلی با لحاظ تمامی تمهیدات حفاظتی به روی محققان و دانشجویان باز خواهد شد.

با این حال تدوین یک دستورالعمل جامع و شفاف برای حفاظت از ذخایر دیرینه شناسی کشور به نحوی که شامل تمام مراحل و موارد اکتشاف، استخراج، خرید و فروش، نگهداری و صدور آنها از کشور باشد، ضروری است و این دفتر در راستای وظایف قانونی خود در حال تدوین پیش نویس آن است که با همکاری دستگاههای مرتبط به ویژه مراکز علمی و تحقیقاتی کشور که در این دخیل هستند تکمیل و پس از تصویب در مراجع قانونی اجرایی خواهد شد.
بيشتر