اخبار دفتر

بازدید کارشناسان گروه های تخصصی دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخاير ژنتيكي از موزه ملی ایران باستان و موزه ملک
ماهیت اصلی موزه‌ها، نمایش تاریخ است؛ اما باید اضافه کرد که علاوه بر تاریخ، بازدیدکنندگان در واقع عصاره‌ای از فرهنگ، نوع تفکر، باورها و... آن قوم و ملیت را به تماشا می‌نشینند و اشیا به قدری گویای طرز فکر پیشینیان هستند که انگار خودشان به زبان می‌آیند و برایمان از فرهنگ و تاریخشان می‌گویند. بنابراین با بازدید از موزه‌ها، در فرصت کوتاهی می‌توانید عصاره فرهنگی یک قوم را درک و دریافت کنید. روزگاری که موزه‌ها از بازدیدکننده خالی شود، نگهداری از اشیا هم بی‌دلیل خواهد بود.
بيشتر