اخبار دفتر

اولین جلسه ستاد اجرایی برگزاری همایش ملی تنوع زیستی در دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و تنوع ژنتیکی تشکیل شد .

در این جلسه مسئولیت هریک از اعضا ستاد مشخص و به آنها ابلاغ گردید ، محمد مدادی دبیر علمی اولین همایش ملی تنوع زیستی  بیان داشت جلسات ستاد به طور منظم برگزار خواهد شد و اعضا ستاد اجرایی  می بایستی در خصوص وظیفه محوله گزارشات هفته ای را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند .

در ادامه جلسه در خصوص برخی از برنامه های در نظر گرفته شد در حاشیه همایش از اعضا نظر سنجی و تصمیمات نهایی اتخاذ گردید.
گفتنی است این همایش به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی در خرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد.
بيشتر