اخبار دفتر

راه اندازی اولین موزه سه بعدی حیات وحش در سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: اولین موزه سه بعدی محیط زیست به منظور نمایش گذاشتن طبیعت و حیات وحش استان به مناسبت هفته محیط زیست تهیه و راه اندازي شد. وحید پورمردان بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم فاصله گذاری فیزیکی و سویی اهمیت شناخت محیط زیست و استمرار رابطه محیط
زیست با اقشار مختلف مردم و جوامع هدف از قبیل دانش آموزان، علاقه مندان و ...، اولین موزه سه بعدی طبیعت و حیات وحش استان در هفت نسخه
متفاوت و متنوع تهیه و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.
وی افزود: لزوم شناساندن محیط زیست و اهمیت گونه های حیات وحشدر زندگی امروزهِ بشر بر کسی پوشیده نیست و تأثیر هر فعالیت بر حیات گونه
های جانوری و انعکاس آن بر زندگی جامعه شهری و روستایی کاملاً روشن است و این نیاز مستلزم آن است تا محیط زیست استان، شناختی همیشگی و
همراه با تنوع و متناسب با امکان روز را در اختیار کاربران قرار دهد.
پورمردان ادامه داد: موزه های سه بعدی حیات وحشو طبیعت سیستان و بلوچستان در فضایی شبیه سازی شده و سه بعدی بصورت قدم زدن در فضای
موزه برای مشاهده تصاویر گونه های جانوری و طبیعت استان می باشد و خلق فضایی متفاوت می تواند در هر زمان و مکانی اطلاعات و تصاویر جالب
محیط زیستی و دانشمحیط زیست را به کاربران انتقال دهد.
بيشتر