اخبار دفتر

افتتاح دبیرخانه مرجعیت ملی كنوانسیون تنوع زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست دبیرخانه کارگروه تنوع زیستی سازمان و شعبه دبیرخانه مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی با حضور کیومرث کلانتری ، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی افتتاح شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، محمد مدادی، مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی گفت: کارگروه تنوع زیستی سازمان به منظور هم افزایی اقدامات و برنامه‌ها در سطح ملی برای حفاظت از تنوع زیستی کشور ایجاد شده است و مشارکت فعال در تدوین گزارش ملی ششم تنوع زیستی، بازنگری در برنامه اقدام ملی تنوع زیستی، مقدمات برگزاری اولین همایش ملی تنوع زیستی از جمله اقدامات مهم دبیرخانه تنوع زیستی سازمان در یک سال گذشته بوده است.

مدادی تصریح کرد: این دبیرخانه به عنوان بازوی کنوانسیون تنوع زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست عمل کرده و مسئولیت هماهنگی بین مراجع ملی ذیل کنوانسیون که در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر هستند و همچنین ارتباط این مراجع با دبیرخانه کنوانسیون را بر عهده خواهد داشت تا از این مسیر، کارایی و ضریب تاثیر این مراجع و در نهایت کنوانسیون در ابعاد مختلف افزایش یابد.

گفتنی است، از بین مراجع ده‌گانه ذیل کنوانسیون، پنج مرجعیت بسیج منابع، تنوع زیستی دریایی و ساحلی، ارتباطات، آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی در محیط زیست، مناطق حفاظت شده و دانش سنتی در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر هستند. 

 
بيشتر