اخبار دفتر

نشست مرجع ملی كنوانسیون تنوع زیستی با مرجع ملی بسیج منابع

در ادامه سلسله جلسات مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی با مراجع ملی ذیل کنوانسیون که با هدف بررسی پیشرفت در امور محوله به مراجع ملی برگزار می‌شود، آقای دکتر زند مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و آقای دکتر صوفی‌زاده مرجع ملی تبادل اطلاعات و همکاری‌های علمی و فناوری کنوانسیون جلسه‌ای را با مرجع ملی و دبیر مرجعیت بسیج منابع و با حضور آقای دکتر پورکاظمی، مرجع ملی بازوی مشورتی علمی، فنی و فناوری در روز دوشنبه مورخ 1399/9/3 برگزار کردند. این جلسه به خاطر شرایط اپیدمی ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه حاضرین در جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات تخصصی تحت پوشش مرجعیت ملی بسیج منابع پرداختند و آقای دکتر مدادی و خانم دکتر حیدری گزارش مبسوطی را در این رابطه ارائه دادند.

مصوبات این جلسه عبارت بودند از:

· بررسی سهم بودجه تخصیص یافته به حوزه تنوع زیستی از مجموع بودجه کشور در طی سال‌های گذشته و ارائه گزارش به دبیرخانه مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی

· تلاش برای تحقق منابع مورد نیاز در عرصه‌های ملی و بین‌المللی برای پیشبرد اهداف مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی

· برنامه‌ریزی برای دیدار با مسئولان مرتبط در سازمان برنامه و بودجه برای بحث و تبادل نظر پیرامون بودجه این حوزه و همچنین مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی

· آقایان دکتر پورکاظمی و دکتر صوفی‌زاده بررسی را در خصوص روند اخذ پروژه‌های بین‌المللی در طی سال‌های گذشته انجام دهند و بر این اساس پیشنهاد خود را در این بخش برای سال 1400 ارائه نمایند.

· در رابطه با بسیج منابع، تکیه صرفا روی منابع مالی نباشد بلکه از تمام ظرفیت منابع موجود اعم از سرمایه اقتصادی، اجتماعی، انسانی و نمادهای ملی برای جریان‌سازی تنوع زیستی بهره گرفته شود.

· در حوزه بهره‌گیری از منابع انسانی در حوزه تنوع زیستی اقدامات زیادی لازم است که صورت پذیرد و در این رابطه مرجعیت بسیج منابع اهتمام بیشتری را به خرج دهد.

· در رابطه با نحوه برگزاری روز جهانی تنوع زیستی در سال 1400 برنامه‌ریزی لازم توسط تمام مرجعیت‌ها از جمله مرجع ملی بسیج منابع صورت پذیرد.

· هماهنگی برای برگزاری جلساتی با خانم مهندس صفار سرپرست امور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط زیست و خانم مهندس مهدی آقایی معاون آموزش و مشارکت‌های اجتماعی ساز مان حفاظت محیط زیست

· از آقای دکتر جعفرآقایی به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی در جلسات کارگروه دعوت به عمل آید.

· مقرر گردید آقایان دکتر پورکاظمی، دکتر مدادی و دکتر صوفی‌زاده که عهده‌دار مسئولیت مراجع ملی SBSTTA، بسیج منابع و تبادل اطلاعات و همکاری‌های علمی و فناوری هستند در تمامی جلسات با مراجع ملی شرکت داشته باشند.

مقرر گردید نشست بعدی در فصل زمستان برنامه‌ریزی و برگزار گردد.
بيشتر