اخبار دفتر

حضور مديركل دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي در برنامه زنده گفتگوي اجنماعي راديو گفتگو حضور مديركل دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي در برنامه زنده گفتگوي اجنماعي راديو گفتگو با محوريت هفته منابع طبيعي و روز درختكاري حضور مديركل دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي در برنامه زنده " گفتگوي اجنماعي " راديو گفتگو با محوريت هفته منابع طبيعي و روز درختكاري 
  • ارزش واقعي درخت در ارائه بيش از 20 نوع خدمات اكوسيستمي است.
  • كاشت درخت در شهرها و سكونت گاه ها نوعي سرمايه گذاري براي كاهش هزينه هاي ناشي از آلودگي هوا ، روان آبها و تثبيت كربن است .
  • حفاظت از محيط زيست و تنوع زيستي از جمله جنگل ها بدون توجه به نقش معيشت جوامع محلي امكانپذير نيست.
  • كاشت گونه هاي بومي مطابق با اقليم مناطق مختلف كشور اولويت و توصيه جدي ماست . 
  • مردم با نخريدن گونه هاي مهاجم مانند سنبل آبي و يا گونه هاي غير معمول مانند لاك پشت در شب عيد به پايان تجارت اين گونه ها و حفظ تنوع زيستي كمك كنند.
  • نقش رسانه ها به ويژه رسانه ملي در جريان سازي تنوع زيستي و آموزش سطوح مختلف جامعه نقش بي بديلي است. 
بيشتر