اخبار دفتر

دیدار مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی با فرماندار گرمسار دیدار مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی با فرماندار گرمسار محمد مدادی مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی در جریان ماموریت بازدید از پارک ملی کویر با فرماندار گرمسار دیدار کرد.
در این جلسه که  رئیس پارک ملی کویر نیز حضور داشت در خصوص مسایل مربوط به گردشگری پارک ملی کویر و حفاظت از آن به ویژه تنگ ظلمات و فسیل آباد تبادل نظر گردید.
مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی با اشاره به اهمیت و نقش طبیعت گردی مسئولانه در حفظ منابع طبیعی، بر مشارکت جوامع و ذی نفعان محلی در توسعه و پایداری آن تاکید کرد.
بيشتر