اخبار دفتر

جمجمه 9 میلیون ساله فيل ماستودونت در موزه تنوع زیستی پارک پردیسان به نمایش گذاشته شد مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: جمجمه و عاج ماموت 9 میلیون ساله در مرکز تحقیقات دیرینه شناسی مراغه بازسازی و به موزه تنوع زیستی پارک پردیسان منتقل شد.
محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی درگفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست؛گفت:  طی اکتشافات در شمال روستای مردق شهرستان مراغه یک نمونه قطعه عاج سمت راست با طول 2/9 متر بدست آمده که از نظر طول و قطر شاخص بوده و جزء رکوردهای جهانی بشمار می آید و از نظر جنس به ماستودونت ها تعلق دارد همچنین معرفی و شناساندن این نمونه ارزشمند که جزو ذخائر دیرینه شناسی کشور محسوب می شود ،تصمیم به بازسازی کامل جمجمه و عاج سمت چپ و ساخت ماکت از آن برای نمایش عمومی گرفته شد که با همکاری اداره کل استان اذربایجان شرقی و مرکز تحقیقات دیرینه شناسی مراغه به انجام رسید.

همچنین غلامرضا زارع رئیس اداره محیط زیست مراغه در ادامه خاطر نشان کرد : طي مطالعات و بررسيهاي انجام شده اين نمونه از نظر جنس به ماستودونت ها و از نظر سن به دوران ميوسن فوقاني تعلق دارد.  

وی در مورد نحوه بازسازی این نمونه ارزشمند گفت:بر اساس فك زيرين به دست آمده از گونه مذكور و مقالات متعدد خارجي از جمجمه پايه ريزي شده و بر اساس عاج سمت راست به دست آمده ، عاج سمت چپ نيز طراحي شد. قطعات عاج و جمجمه بر اساس زاويه ها ي اصلي موجود در مقالات متعدد بر روي همديگر قرار گرفته و نهايت سعي شده است بر اساس نمونه هاي اصلي رنگ كاري و آماده نمايش شود.
بيشتر