اخبار دفتر
مراسم بزرگداشت روز جهانی موزه در سال 1398 شورای بین المللی موزه‌ها  (ایکوم) برای سال 2019 شعار موزه ها به عنوان کانون های فرهنگی: آینده سنت را انتخاب نموده است.

مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی اظهار داشت : موزه ها و نمایشگاه های تاریخ طبیعی، به عنوان مکان‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و تحقیقاتی هستند که به منظور آشنایی جامعه و ارتقای آگاهی‌های عمومی در مورد جانوران،گیاهان، فسیل ها، و همچنین زیستگاه‌های طبیعی آنها تاسیس شده اند. موزه ها و نمایشگاه های تاریخ طبیعی همواره به عنوان کانون های فرهنگی سعی در نمایش اجزای تنوع زیستی کشور داشته اند. ایجاد ارتباط میان نسل های قدیم و جدید و حفظ تنوع در میان مخاطبین، با استفاده از آداب و سنت‌های موجود، وظیفه دیگر نمایشگاه‌های تاریخ طبیعی برای پویایی موزه‌ها است. با استفاده از فناوری های نوین و در عین حال با حفظ و توسعه سنت‌های دیرین مربوط به حفظ و احیای تنوع زیستی، همچنین کاربردهای متنوعی که در زمینه تغذیه، بهداشت، صنعت، دارو و غیره از اجزای تنوع زیستی می شود، بهتر ارتباط میان حال و گذشته را بیان کرد. 
افتخاری تصریح کرد: تاریخ طبیعت ایران و مقایسه آن با تنوع زیستی جهان، یکی از وظایف موزه ها و نمایشگاه‌های تاریخ طبیعی است که در این زمینه نمایش تاریخ طبیعی چنانچه با حفظ ارزشهای آداب و سنن باشد، تاثیر گذارتر خواهد بود. مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی در خصوص موزه پردیسان گفت: در حال حاضر بخشی در موزه تنوع زیستی پردیسان، با عنوان"گیاه شناسی مردمی" با هدف نمایش کاربردهای متنوع غذایی، دارویی و زینتی ، ایجاد شده که بیانگر کاربردهای سنتی از گیاهان و اجزای آن‌ها است.
از 28 تا 30 اردیبهشت ماه به مدت سه روز، بازدید رایگان از موزه تنوع زیستی پردیسان اعلام شد و برنامه‌های متنوعی در بزرگداشت روز جهانی موزه با حضور فعال و همکاری جناب آقای نظام دوست موسس انجمن غار و غارشناسی ایرانیان و اداره کل استان تهران و دفتر مشارکتهای مردمی و دفت رروابط عمومی اجرا گردید. طی روزهای 29 و 30 اردیبهشت ماه آقای نظام دوست به ترتیب برای گروهی از دانشجویان و هنرآموزان رشته هنر و کانون های محیط زیست شهرداری تهران مطالب ارزنده ای ارائه و سپس توسط مسئول محترم موزه آقای تکاور صیاد و همکاران ایشان آقای درخشنده و حافظ قرآن برای بازدید کنندگان توضیحات مربوط به اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و نقش و جایگاه موزه ها ارائه شد. در این مراسم مشاور محترم معاونت آقای دکتر مدادی همچنین روسای محترم گروههای تخصصی زیست فناوری (خانم عزالدین لو)، گیاهی (خانم مغانلو)، زمین شناسی (خانم اورک)و جانوری (خانم آذین) نیز حضور داشتند و به پرسشهای بازدیدکنندگان پاسخ دادند.

بيشتر