دستورالعمل ها

دستورالعمل نحوه صدور مجوز خروج منابع ژنتيكي حيات وحش
تعهد نامه خروج منابع ژنتيكي حيات وحش با اهداف پژوهشي
تعهد نامه خروج منابع ژنتيكي حيات وحش با اهداف غير پژوهشي
MTA.DOE
دستورالعمل اجراي مقررات محيط زيستي براي صدور مجوز احداث و بهره برداري از مراكز تكثير و پرورش جانوران بي مهره به غير از زالو
دستورالعمل نگهداری و حفاظت نمونه های موجود در نمایشگاه و موزه های تاریخ طبیعی
دستورالعمل واگذاری و صدور مجوز نگهداري لاشه هاي حيوانات وحشي تلف شده
دستورالعمل تاكسيدرمي و خريد و فروش  گونه هاي پرورشي و زينتي
دستور العمل صدور مجوز مهارت تاكسيدرمي
دستورالعمل صدور مجوز تاسيس كارگاه تاكسيدرمي
شيوه نامه انتقال نمونه هاي فسيلي از موزه هاي صحرايي و مراكز نگهداري
دستورالعمل نحوه اقدام كنوانسيوت سايتيس در سازمان حفاظت محيط زيست
دستورالعمل نحوه استفاده متقاضيان از آزمايشگاه ها و نمونه هاي دفتر موزه تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي
دستورالعمل مربوط به تفويض اختيار صدور مجوز نمونه برداري از گونه هاي جانوري و گياهي
دستورالعمل مجوز احداث نمايشگاه حيات وحش و آثار طبيعي
دستور العمل اهداي نمونه به موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيکي
1