آمار نمونه

آمار فسیلهای موجود در گروه : 12800
آمار نمونه های سنگ و کانی : 6000