اخبار دفتر

سرپرست گروه زمین شناسی منصوب شد

 طي ابلاغي از طرف مدير كل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی خانم معصومه غفاری به عنوان سرپرست جدید گروه زمین شناسی منصوب شدخانم غفاری دانشجوی دکترای زمین شناسی و دارای 17 سال سابقه فعالیت در موزه ملی تاریخ طبیعی است.

شایان ذکر است در ساختار جدید سازمان عنوان گروه دیرینه شناسی به لحاظ شمول سایر فعالیت ها و وظایف محوله به گروه زمین شناسی تغییر یافته است.

بيشتر