اخبار دفتر

مرکز تحقیقاتی منطقه فسیلی مراغه به زودی تکمیل می شود مدیر کل موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی به مناسبت سوم آبان روز ملی فسیل گفت: در حال تلاش برای تامین اعتبار لازم برای تکمیل موزه و مرکز تحقیقات فسیل شناسی اثر طبیعی ملی منطقه فسیلی مراغه هستیم و امیدواریم این امر در سال‌جاری محقق شود.
محمد مدادي با اشاره به ارزش های علمی و ژئو توریستی منطقه فسیلی مراغه افزود متاسفانه در سالیان گذشته نگاه حاکم از طرف بخش تخصصی در رابطه با انجام مطالعات و تحقیقات در این منطقه  نگاه محدودی بود به طوری که محققان خارجی به سهولت به مطالعه در آن می پرداختند اما اساتید و دانشجویان داخلی با مشکلات عدیده ای روبرو می شدند.

خوشبختانه با تدوین دستورالعمل لازم در ارتباط با نحوه مشارکت دانشگاه ها برای مطالعه نمونه های موزه ملی در ستاد و استان ها این نقیصه برطرف شده و برای حمایت از انجام مطالعات و تحقیقات علمی بستر قانونی لازم ایجاد شده است.
وی افزود حفاظت از ذخایر دیرینه شناسی کشور مستلزم سازو کارهای قانونی به همراه آموزش همگانی است که در این راستا در حال تدوین آیین نامه ای هستیم که امیدواریم حداقل بخشی از زمینه ها و ذخایر مذکور مانند  خروج نمونه از کشور، استخراج، و خرید وفروش را ضابطه مند کنند.


مدادی با اشاره به ظرفیت ایجاد شده در بخش مخازن علمی موزه ملی تاریخ طبیعی در سال گذشته برای نگهداری 500 هزار نمونه، از محققان و دیرینه شناسان کشور دعوت کرد تا نمونه های خود به ویژه نمونه های تایپ را به منظور نگهداری به این موزه بسپارند و تاکید کرد: ما مصمم هستیم که از انتقال نمونه های تایپ کشور به موزه های خارجی چه در بخش تنوع زیستی دیرینه و چه زنده جلوگیری شود چرا که این نمونه ها جزء سرمایه های ملی هستند و به حمد خدا زمینه نگهداری مناسب آن ها ایجاد شده است. لذا محققان کشور می توانند با اعتماد به مجموعه موزه ملی تاریخ طبیعی، نقش مهمی را در این زمینه ایفا کنند.
بيشتر