1395/8/22 شنبه

گروه زیست فناوری با هدف احیاء و حفاظت از گونه های وحشی گیاهی،جانوری و میکروارگانیسم در سطح ژن پایه برنامه ریزی شده است. در مواقعی که کاهش جمعیت گونه ها اتفاق می افتد و جمعیت با خطر انقراض مواجه می شود استفاده از روش های نوین از قبیل زیست فناوری امکان حفاظت خارج زیستگاهی(Ex situ) را با کشت سلول و بافت گونه ها و سپس انتقال آن به زیستگاه اصلی فراهم می آورد.بانک ژن به عنوان یکی از زیر مجموعه های گروه زیست فناوری، وظیفه جمع آوری ، آماده سازی و نگهداری بلند مدت نمونه های بیولوژیک گونه های مختلف و در نتیجه حفظ آن برای نسل های آینده را بر عهده دارد . در بانک ژن با کمک مطالعات و آزمایشات مولکولی و با توجه به الویت های سازمان می توان اقدام به شناسایی و ثبت ژنتیکی گونه ها، تهدیدات ژنتیکی، تعیین میزان تنوع ژنتیکی گونه ها ، احیاء گونه های در معرض تهدید ، شناسایی و مدیریت جمعیت ها (تشخیص گونه های بومی و غیر بومی) تشخیص نمونه های مشکوک قضایی نمود . گروه زیست فناوری پل ارتباطی 6 بانک ژن تابعه(پارالل) در استان ها نیزمی باشد.

همچنین ارزیابی خطر و تاثیرات زیست محیطی محصولات تراریخته یا GMOها که امروزه روشی برای افزایش کمیت محصولات کشاورزی می باشد با استفاده از امکانات موجود در گروه زیست فناوری امکانپذیر می باشد.